Czas pracy – podstawowe regulacje

Czas pracy jest podstawowym pojęciem służącym rozliczeniu wynagrodzenia za pracę. Jesteśmy wynagradzani za przepracowany czas, prawda? Oznacza to, że czas pracy musi być ewidencjonowany i rozliczany z odpowiednią starannością.

Ale po kolei. Czym w ogóle jest czas pracy? Art. 128 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi, że jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Proszę zauważyć, że wystarczy tu samo pozostawanie do dyspozycji pracodawcy, a nie pracy efektywnie wykonywanej.

Wśród regulacji dotyczących czasu pracy nie można zapomnieć o wymiarze czasu pracy i normie czasu pracy. Wymiar czasu pracy to liczba godzin pracy do przepracowania przez pracownika w ciągu doby i okresu rozliczeniowego. Norma czasu pracy jest maksymalną liczbą godzin do przepracowania przez pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wg polskiego prawa pracy, czas pracy nie może przekraczać:

  • 8 godzin na dobę i
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. W każdym tygodniu pracownik ma także prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Ewidencja czasu pracy

Każdy, kto przepracował w życiu choćby kilka dni wie, że przepracowany czas jest punktem wyjścia do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia, dlatego należy go ewidencjonować.
De iure, obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Karta ewidencji czasu pracy

Pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy bez względu na zatrudnioną liczbę pracowników (karta imienna, forma indywidualna).
Ma ona na celu lub prawidłowe ustalanie wynagrodzenia pracownika, jak również innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
§ 8 pkt.1 wspomnianego powyżej rozporządzenia, wprowadza obowiązek założenia przez pracodawcę karty ewidencji czasu pracy odrębnie dla każdego pracownika oraz prowadzenie jej w zakresie obejmującym:

pracę w poszczególnych dobach roboczych, w tym pracę w niedzielę i święto, w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych,
dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w związku z pięciodniowym tygodniem pracy,
dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności pracownika w pracy.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *