Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Barbara Pawełko-Czajka Positivity

 

 1. Organizatorem szkoleń i kursów jest Barbara Pawełko-Czajka Positivity, ul. Sycowska 8b/14, 51-319, NIP: 6922277782, zwanym dalej „Organizatorem.”
 2. Warunkiem udziału w szkoleniach i kursach zawodowych weekendowych jest przesłanie przez uczestnika poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online lub skan dokumentu zgłaszającego na adres e-mail: barbara@positivity-consulting.pl
 3. Najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia/kursu Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia/kursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu, zmiany jego terminu lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 5. Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana uczestnikowi podczas szkolenia/kursu z 7 dniowym terminem płatności.
 7. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia/kursu, materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
 8. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.
 9. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/kursu musi nastąpić w formie pisemnej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.
 10. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia/kursu w wysokości 50%.
 11. W przypadku nieodwołania zgłoszenia i nie wzięcia udziału w szkoleniu/kursie przez uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty szkolenia/kursu.
 12. Przesłanie formularza zgłoszeniowego online lub mailem na szkolenie lub kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązania się do dokonania opłaty za udział w szkoleniu/kursie.
 13. Informację dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie internetowej.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.