Nowość! Szkolenie online

Tarcza antykryzysowa i prawo pracy podczas COVID-19

Podczas szkolenia poznasz:

 • regulacje prawa pracy mające zastosowanie w czasie pandemii
 • zasady dotyczące przestoju
 • zastosowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem
 • kilkanaście narzędzi pomocy przedsiębiorcom w ramach tzw. “tarczy antykryzysowej”

Dowiesz się:

 • o co należy zadbać organizując pracę zdalną
 • jak monitorować pracę zdalną
 • o jaką dokumentację należy zadbać
 • czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop

Szkolenie trwa 90 min.

Koszt szkolenia:   140 zł netto  90 zł netto

Zapisz się na szkolenie

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Barbara Pawełko-Czajka Positivity

Organizatorem szkoleń i kursów jest Barbara Pawełko-Czajka Positivity, ul. Sycowska 8b/14, 51-319, NIP: 6922277782, zwanym dalej „Organizatorem.”
Warunkiem udziału w szkoleniach i kursach zawodowych weekendowych jest przesłanie przez uczestnika poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online lub skan dokumentu zgłaszającego na adres e-mail: barbara@positivity-consulting.pl
Najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia/kursu Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia/kursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu, zmiany jego terminu lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora.
Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana uczestnikowi podczas szkolenia/kursu z 7 dniowym terminem płatności.
Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia/kursu, materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/kursu musi nastąpić w formie pisemnej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.
Rezygnacja w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia/kursu w wysokości 50%.
W przypadku nieodwołania zgłoszenia i nie wzięcia udziału w szkoleniu/kursie przez uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty szkolenia/kursu.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego online lub mailem na szkolenie lub kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązania się do dokonania opłaty za udział w szkoleniu/kursie.
Informację dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie internetowej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Barbara Pawełko-Czajka Positivity Consulting, ul. Sycowska 8b/14 we Wrocławiu NIP: 6922277782, REGON: 367975065

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

3.Zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: barbara@positivity-consulting.pl

Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
4. W naszej działalności zbieramy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko – w celu rejestracji na szkolenia lub skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,
adres e-mail – w celu skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować, jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową,
telefon – w celu rejestracji na szkolenie będą Państwo poproszeni o podanie swojego numeru telefonu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,
dane rejestrowe firmy z której delegowany jest uczestnik szkolenia – w celu rejestracji na szkolenia będą Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy, adresu firmy wraz z ulicą, kodem pocztowym i miastem, oraz numerem NIP firmy,
adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony internetowej w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie naszej strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszych stronach internetowych,
w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o wydarzeniach, działaniach prowadzonych przez nas prowadzonych i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać,
w celu rejestracji uczestnika szkolenia oraz w celu przeprowadzenia szkolenia na rzecz zarejestrowanego wcześniej uczestnika szkolenia.
6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszych usług w tym korzystająca ze stron internetowych ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu świadczenia przez nas usług, kontaktu z Państwem w celu przesłania innych interesujących Państwa szkoleń.

8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa.

9.Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą lub podmioty trzecie, które udostępniły nam, za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe.

10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

11. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

12. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza strona internetowa,
świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do jego bieżącego funkcjonowania.
13. Dane osobowe pobierane przez nasze strony internetowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO

h) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO

17. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

18. Wszystkie osoby współpracujące zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Pełny program szkolenia:

I. Wprowadzenie – przepisy kodeksu pracy podczas pandemii COVID-19 

 1. Stosunek pracy 
 2. Nawiązanie stosunku pracy 
 3. Umowy o pracę 
 4. Rozwiązanie stosunku pracy 
 5. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy 
 6. Czas pracy 
 7. Urlopy 
 8. Wynagrodzenie 
 9. BHP 
 10. Badania kontrolne 
 11. Prawidłowa dokumentacja 

II. Praca zdalna a pandemia COVID-19 

 1. Praca zdalna – definicja 
 2. Wymogi prawne 
 3. BHP 
 4. Praca zdalna a nadgodziny 
 5. Kontrola i monitorowanie 
 6. Planowanie, wyznaczanie i rozliczanie zadań dla pracowników zdalnych 
 7. Praca zdalna a kwarantanna pracownika 
 8. Zadania i obowiązki pracowników i przełożonych 
 9. Praca zdalna a RODO 
 10. Praca zdalna w dobie zagrożenia koronawirusem 
 11. Ustawa w sprawie koronawirusa a możliwość zlecenia pracy zdalnej. 
 12. Zagrożenie koronawirusem przyczyną zlecenia pracy zdalnej
 13. Kto może się ubiegać o wykonywanie pracy w trybie zdalnym? Czy pracodawca może odmówić?
 14. Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?
 15. Czy praca zdalna ma wpływ na wynagrodzenie?
 16. Jak wygląda kwestia wyjazdów służbowych?
 17. Wypadek pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej
 18. Jak pracodawca powinien przygotować się do pracy zdalnej: praca zdalna i jej efektywność, komunikacja zespołu rozproszonego?
 19. Czy można wypowiedzieć stosunek pracy pracownikowi, który wykonuje pracę zdalną? 
 20. Dokumentacja: regulaminy pracy, sposób ewidencjonowania czasu pracy  
 21. Sprawowanie kontroli: · monitoring pracy zdalnej 
 22. Telepraca
 23. Praca zdalna a telepraca lub przestój
 24. Przestój: zasady i warunki wypłacania wynagrodzenia

III. Urlop w dobie epidemii 

 1. Prawo do urlopu. 
 2. Urlop wypoczynkowy
 3. Planowanie urlopu
 4. Terminy udzielenia urlopu
 5. Podział urlopu na części
 6. Przesunięcie terminu urlopu
 7. Udzielenie urlopu w innym terminie
 8. Urlop zaległy
 9. Urlop przymusowy
 10. Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia wolnego?
 11. Odwołanie z urlopu
 12. Polecenie pracownikowi wykorzystania urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego
 13. Przestój a urlop wypoczynkowy
 14. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
 15. Urlop bezpłatny z inicjatywy pracodawcy 
 16. Zwolnienie w związku z opieką nad dzieckiem

IV. Wynagrodzenie 

 1. Wynagrodzenie – praca zdalna
 2. Wynagrodzenie w czasie przestoju
 3. Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy
 4. Czy można zawiesić wpłacanie premii i wyższych dodatków z Regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy i umów o pracę?

V. Pracownik na kwarantannie 

 1. Kwarantanna a koronawirus
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z koronawirusem
 3. Kwarantanna a prawo do świadczeń z tytułu choroby? 

VI. Tarcza anykryzysowa – omówienie najważniejszych propozycji rozwiązań   

 1. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców. 
 2. Dłuższy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 
 3. Definicja pracownika. 
 4. Świadczenia dla pracowników. 
 5. Zawieszenie badań okresowych.
 6. Prawo do rozwiązania umowy o pracy i umowy cywilnoprawnej.
 7. Warunki i tryb wykonywania pracy w trakcie przestoju ekonomicznego. 
 8. Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia. 
 9. Zmiany wynagrodzeń. Zasady obniżenia wynagrodzeń.
 10. Świadczenie przestojowe.
 11. System dopłat do wynagrodzeń pracowników  
 12. Czas pracy: ograniczenie okresu odpoczynku dobowego oraz tygodniowego, równoważny system czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek
 13. Prawa pracowników. 

 VII. Pytania i odpowiedzi

Zapisz się na szkolenie

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Barbara Pawełko-Czajka Positivity

Organizatorem szkoleń i kursów jest Barbara Pawełko-Czajka Positivity, ul. Sycowska 8b/14, 51-319, NIP: 6922277782, zwanym dalej „Organizatorem.”
Warunkiem udziału w szkoleniach i kursach zawodowych weekendowych jest przesłanie przez uczestnika poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online lub skan dokumentu zgłaszającego na adres e-mail: barbara@positivity-consulting.pl
Najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia/kursu Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia/kursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu, zmiany jego terminu lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora.
Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana uczestnikowi podczas szkolenia/kursu z 7 dniowym terminem płatności.
Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia/kursu, materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/kursu musi nastąpić w formie pisemnej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.
Rezygnacja w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia/kursu w wysokości 50%.
W przypadku nieodwołania zgłoszenia i nie wzięcia udziału w szkoleniu/kursie przez uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty szkolenia/kursu.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego online lub mailem na szkolenie lub kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązania się do dokonania opłaty za udział w szkoleniu/kursie.
Informację dotyczące danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie internetowej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Barbara Pawełko-Czajka Positivity Consulting, ul. Sycowska 8b/14 we Wrocławiu NIP: 6922277782, REGON: 367975065

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.

3.Zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: barbara@positivity-consulting.pl

Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
4. W naszej działalności zbieramy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko – w celu rejestracji na szkolenia lub skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,
adres e-mail – w celu skorzystania z formularza kontaktowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować, jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową,
telefon – w celu rejestracji na szkolenie będą Państwo poproszeni o podanie swojego numeru telefonu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować,
dane rejestrowe firmy z której delegowany jest uczestnik szkolenia – w celu rejestracji na szkolenia będą Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy, adresu firmy wraz z ulicą, kodem pocztowym i miastem, oraz numerem NIP firmy,
adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony internetowej w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
Cookies – nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie naszej strony internetowej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszych stronach internetowych,
w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o wydarzeniach, działaniach prowadzonych przez nas prowadzonych i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać,
w celu rejestracji uczestnika szkolenia oraz w celu przeprowadzenia szkolenia na rzecz zarejestrowanego wcześniej uczestnika szkolenia.
6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszych usług w tym korzystająca ze stron internetowych ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu świadczenia przez nas usług, kontaktu z Państwem w celu przesłania innych interesujących Państwa szkoleń.

8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa.

9.Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą lub podmioty trzecie, które udostępniły nam, za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe.

10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

11. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

12. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza strona internetowa,
świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do jego bieżącego funkcjonowania.
13. Dane osobowe pobierane przez nasze strony internetowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO

h) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO

17. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

18. Wszystkie osoby współpracujące zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.